Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajovspoločnosťou JavaProjekt, s.r.o., so sídlom Sotinská 1373/7, 905 01 Senica, IČO: 44 078 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21680/T(ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

 

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese JavaProjekt, s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senicaalebo e-mailom na e-mailovú adresu valentova@valentova.sk.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania.To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

 

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania,kategórie osobných údajov, ktoré sú uvedené v tabuľke účelov nižšie.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, pri objednávke služieb a pod.). V niektorých prípadoch získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj z verejne prístupných zdrojov, t. j. iný spôsobom, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov tak poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, tak podľa čl. 13 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje priamo od Vás), ako aj čl. 14 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje z iného zdroja, ako priamo od Vás).

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účely

 

 

Právny základ

 

Popis 

 

Kategórie dotknutých osôb

 

Kategórie osobných údajov

 

 

Doba uchovávania

 

 

Plnenie zmluvných povinností na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb (vrátane predzmluvných vzťahov)

 

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov nevyhnutných k plneniu zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si u Prevádzkovateľa objednáte služby alebo s ním uzatvoríte inú zmluvu. Fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,  sprostredkovatelia, zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k organizácií, údaje týkajúce sa vlastníckych alebo iných práv k stavbám a iné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvných povinností v závislosti od objednanej služby / uzatvorenej zmluvy) Do úplného vypriadania právnych alebo iných zmluvných nárokov, v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, 1 rok odo dňa doručenia dopytu
Vedenie evidencie zákazníkov a uzatvorených zmlúv – kniha zákaziek Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme Prevádzkovateľa na vedení prehľadu o svojich zákazníkoch v knihe zákaziek za účelom riadneho plnenia zmluvných povinností a prípadného preukazovania právnych a iných zmluvných nárokovPrevádzkovateľa po skončení zmluvného vzťahu

 

 

Fyzické osoby – zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, príslušnosť k organizácií) 5 rokov po strate platnosti zmluvy
Spracovanie účtovných dokladov Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje pri vystavovaní a evidovaní účtovných dokladov, ktorými si plní svoje zákonné povinnosti. fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,  sprostredkovatelia, fyzické osoby – zákazníci, ch zamestnanci a zástupcovia, Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Vybavovanie reklamácií Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje pri vybavovaní reklamácií, pri plnení svojich zákonných povinností. Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia) Bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie
Odpovedanie na správy a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailom alebo telefonicky Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívav záujme Prevádzkovateľa na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Fyzické osoby zasielajúce správu Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si u Prevádzkovateľa uplatníte Vaše práva alebo podáte ako dotknutá osoba žiadosť Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v potrebe  evidovania uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v prípade kontroly zo strany dozorného orgánu Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke  Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite jeho webovú stránku a udelíte mu súhlas  na spracovanie Vašich osobných údajov Fyzické osoby – návštevníci webovej stránky Prevádzkovateľa IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke 2 roky odo dňa získania osobných údajov

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní. K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj príslušné stavebné úrady a iné verejnoprávne subjekty z oblasti územného plánovania, v závislosti od druhu služby, ktorú si u Prevádzkovateľa objednáte.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patríspoločnosť poskytujúca hostingové služby, spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva, spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky ako aj externý stavebný inžinieri, ktorý dodávajú Prevádzkovateľovi služby.

 

Okrem vyššie uvedených subjektov poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údajeaj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky prostredníctvom súborov cookies.

Pri využívaní analytických cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

 

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie v prípade, ak o to požiadate.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osobanasledujúce práva:

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

 

 

 

 

 

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

 

Právo namietať

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

 

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresuJavaProjekt, s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy valentova@valentova.sk.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

 

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.01.2020.

 

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.